• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

 1. Wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Centrum w formie elektronicznej.
 2. Przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Telefonicznie.
 4. Osobiście - pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Centrum.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisana powyżej, ośrodek prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny (potwierdzenie rezerwacji) (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. 4 powyżej), który powinien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Centrum rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 10 dni roboczych.

Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Centrum w formie przelwu bankowego, przekazu pocztowego lub gotówki.

Płatność jest rozliczana rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą vat.

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego CRR KRUS.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
NR R-KU 68 1130 1105 0005 2102 6020 0001

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Centrum okres rozliczeniowy wynosi 5 dni, co oznacza, że każdy Gość przebywający w ośrodku jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia pobytu.

W uzasadnionych przypadkach Centrum zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa o wcześniejsze uiszczenie należności za wykonane usługi hotelowe.

 

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gości pisemnie.

A. Warunki anulowania rezerwacji

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
1) na 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem - pełny zwrot kwoty zadatku,
2) 7-13 dni przed planowanym przyjazdem - Gość traci 50% zadatku,
3) 6 dni przed planowanym przyjazdem - Gość traci 100% zadatku.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącona z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

B. Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji przez Centrum osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na uiszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umozliwienia przprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

D. Akceptacja Regulaminu

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

 

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12.00, a kończy się o godzinie 10.00.

Podane w cennikach Centrum ceny są cenami brutto.

Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 5 dni.

Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany warunków pobytu z przyczyn od niego niezależnych, przy czym zmiana taka nastąpić może jedynie w drodze pisemnej. Jeśli klient indywidualny zawiadomiony pisemnie o zmianie warunków pobytu nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, Centrum przyjumuje, że zaakceptowano zmienione warunki uczestnictwa.