• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

KLAUZULA INFORMACYJNA / OGÓLNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 RODO*, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mające swoją siedzibę przy ul. Ks.Jana Raba 22, 38-440 Iwonicz-Zdrój, nr tel. kontaktowego 1343506 12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Osoby, których dane dotyczą mogą się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - tel. 13 43 506 12 – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz zgłaszają do IOD wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności CRR KRUS , bądź zawartych umów ) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) RODO* , art. 9 ust.2 lit. h) RODO* oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Celem, dla którego Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług zdrowotnych. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zdrowotnych, w tym dochodzenie naprawienia szkody, udokumentowanie wykonania powyższej usługi dla celów podatkowych.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy lub podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe będą realizować ściśle określone w umowie cele zgodnie z przepisami prawa, w tym mogą zostać udostępnione producentom lub firmom serwisującym oprogramowanie wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,
  w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, okres przedawnienia roszczeń w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody),
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ich realizacji.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator, podmiot przetwarzający dane nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zgodnie z art. 14 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii (danych dotyczących zdrowia) jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190;
 2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, ul. ks. Jana Rąba 22, nr tel. kontaktowego 1343506 12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. osoby, których dane dotyczą mogą się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)- tel. 134350612, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,–wewszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz zgłaszają do IOD wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności CRR KRUS , bądź zawartych umów )- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) lub lit c) RODO* oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h) RODO* oraz w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym KRUS, NFZ. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy lub Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe będą realizować ściśle określone w umowie cele zgodnie z przepisami prawa, w tym mogą zostać udostępnione producentom lub firmom serwisującym oprogramowanie wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,
  w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, okres przedawnienia roszczeń w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych,
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody),
 8. w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych;
 10. źródło pochodzenia danych osobowych : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190;
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator, podmiot przetwarzający dane nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 9

do Polityki bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy, że : holl przy wejściu głównym oraz teren wokół obiektu CRR jest monitorowany.

 • Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,

ul. ks. Jana Rąba 22 , email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

 • Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania oraz na podstawie przepisów prawa organy publiczne

 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni / do nadpisania

 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych

 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).