• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

KLAUZULA INFORMACYJNA / OGÓLNA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 RODO*, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mające swoją siedzibę przy ul. Ks.Jana Raba 22, 38-440 Iwonicz-Zdrój, nr tel. kontaktowego 1343506 12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Osoby, których dane dotyczą mogą się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - tel. 13 43 506 12 – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz zgłaszają do IOD wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności CRR KRUS , bądź zawartych umów ) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) RODO* , art. 9 ust.2 lit. h) RODO* oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Celem, dla którego Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług zdrowotnych. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zdrowotnych, w tym dochodzenie naprawienia szkody, udokumentowanie wykonania powyższej usługi dla celów podatkowych.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy lub podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe będą realizować ściśle określone w umowie cele zgodnie z przepisami prawa, w tym mogą zostać udostępnione producentom lub firmom serwisującym oprogramowanie wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,
  w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, okres przedawnienia roszczeń w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody),
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ich realizacji.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator, podmiot przetwarzający dane nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zgodnie z art. 14 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii (danych dotyczących zdrowia) jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190;
 2. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, ul. ks. Jana Rąba 22, nr tel. kontaktowego 1343506 12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. osoby, których dane dotyczą mogą się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)- tel. 134350612, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,–wewszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz zgłaszają do IOD wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności CRR KRUS , bądź zawartych umów )- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) lub lit c) RODO* oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h) RODO* oraz w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym KRUS, NFZ. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy lub Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe będą realizować ściśle określone w umowie cele zgodnie z przepisami prawa, w tym mogą zostać udostępnione producentom lub firmom serwisującym oprogramowanie wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,
  w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, okres przedawnienia roszczeń w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych,
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  • przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody),
 8. w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych;
 10. źródło pochodzenia danych osobowych : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190;
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator, podmiot przetwarzający dane nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Załącznik nr 9

do Polityki bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy, że : teren wokół obiektu, schody zewnętrzne przed wejściem głównym, hol przy wejściu głównym, hol przy wejściu do obiektu od strony zachodniej (Niski parter) budynek główny od strony wschodniej, basen oraz hol przed wejściem do basenu są monitorowane.

 • Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju,

       ul. ks. Jana Rąba 22 , email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora

 • Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania oraz na podstawie przepisów prawa organy publiczne

 • Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni / do nadpisania

 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych

 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Inspektor ochrony danych